Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY CZERWONKA
Menu góra
Strona startowa Informacje WYBORY ŁAWNIKÓW 2012- 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „WYBORY ŁAWNIKÓW 2012- 2015, bieżące, menu 1102 - BIP - URZĄD GMINY CZERWONKA”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

WYBORY ŁAWNIKÓW 2012- 2015

WYBORY ŁAWNIKÓW 2012- 2015

 

I N F O R M A C J A

O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW  NA KADENCJĘ 2012-2015

 

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r Nr 98, po. 1070 z późn.zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników Rada Gminy powinna dokonać wyboru nowych. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata   kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów. Ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyboru Rada Gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie.

            Prawo zgłaszania kandydatów na ławników przysługuje prezesom sądów, stowarzyszeniom, organizacjom społecznym i zawodowym, z wyłączeniem partii politycznych  oraz  co najmniej 50 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgodnie z art. 158  §  1 cyt. ustawy  - ławnikiem, może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończył 30 lat,

4)      jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

5)      nie przekroczył 70 lat,

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Zgodnie z art. 159 § 1 cyt. ustawy ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)      duchowni,

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)      radni Gminy,  Powiatu i Województwa której rada dokonuje wyboru ławników

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór dostępny jest w Urzędzie Gminy Czerwonka (pokój nr 15) i w Biuletynie Informacji Publicznej   (http://czerwonka.biuletyn.net)

Kandydatów na ławników z zakresu prawa pracy zgłaszają w równej liczbie związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć:

1.)    2 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

2.)    Informację z Krajowego Rejestru Karnego (informację można uzyskać w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce przy ul. Gomulickiego 5,

3.)    Oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko  niemu postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4.)    Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań  do wykonywania funkcji ławnika,

5.)    Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

6.)    Dodatkowo do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu  osób zgłaszających kandydata.

 

Kolegium Sądu Okręgowego ustaliło dla Rady Gminy Czerwonka 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Przasnyszu Wydział Rodzinny i Nieletnich.

      Zgłoszenia  należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2011 rok, na adres Urzędu Gminy Czerwonka nr 38, 06-232 Czerwonka

 

                                                                                                  W ó j t

                                                                                  /-/ Paweł Kacprzykowski

 

 

1)Karta zgłoszenia kandydata

 

- wzór karty zgłoszeniowej jeszcze nie opublikowany

(załącznik do pobrania)  

2)Wykaz załączników do karty zgłoszeniowej na ławnika

 - informacja z Krajowego rejestru Karnego  dotycząca zgłoszonej osoby

(załącznik do pobrania)

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

(załącznik do pobrania)

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

(załącznik do pobrania)

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

(załącznik do pobrania)

- dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

 

3) Koszt opłaty za wydanie informacji z KRK, oraz opłaty za badania lekarskie i wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

4) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdego z pięćdziesięciu  osób zgłaszających kandydata.

lista do pobrania

5)Termin składania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2011 r.

 

6)Osobą uprawioną do składnia wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydatów na ławników przez obywateli  jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

 

Metryka

data wytworzenia
2011-06-06
data udostępnienia
2011-06-06
sporządzone przez
Katarzyna Ambroziak
opublikowane przez
Katarzyna Ambroziak
ilość odwiedzin
115
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.